File: pdfjs/locale/pl/viewer.properties

Recommend this page to a friend!
  Classes of Eray Akartuna   JavaScript PDF Flipbook   pdfjs/locale/pl/viewer.properties   Download  
File: pdfjs/locale/pl/viewer.properties
Role: Auxiliary data
Content type: text/plain
Description: Auxiliary data
Class: JavaScript PDF Flipbook
Browse PDF document like a book turning its pages
Author: By
Last change:
Date: 7 years ago
Size: 6,488 bytes
 

Contents

Class file image Download
# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. # Main toolbar buttons (tooltips and alt text for images) previous.title=Poprzednia strona previous_label=Poprzednia next.title=Następna strona next_label=Następna # LOCALIZATION NOTE (page_label, page_of): # These strings are concatenated to form the "Page: X of Y" string. # Do not translate "{{pageCount}}", it will be substituted with a number # representing the total number of pages. page_label=Strona: page_of=z {{pageCount}} zoom_out.title=Pomniejszenie zoom_out_label=Pomniejsz zoom_in.title=Powiększenie zoom_in_label=Powiększ zoom.title=Skala presentation_mode.title=Przełącz na tryb prezentacji presentation_mode_label=Tryb prezentacji open_file.title=Otwieranie pliku open_file_label=Otwórz print.title=Drukowanie print_label=Drukuj download.title=Pobieranie download_label=Pobierz bookmark.title=Bieżąca pozycja (skopiuj lub otwórz jako odnośnik w nowym oknie) bookmark_label=Bieżąca pozycja tools.title=Tools tools_label=Tools first_page.title=Przechodzenie do pierwszej strony first_page.label=Przejdź do pierwszej strony first_page_label=Przejdź do pierwszej strony last_page.title=Przechodzenie do ostatniej strony last_page.label=Przejdź do ostatniej strony last_page_label=Przejdź do ostatniej strony page_rotate_cw.title=Obracanie zgodnie z ruchem wskazówek zegara page_rotate_cw.label=Obróć zgodnie z ruchem wskazówek zegara page_rotate_cw_label=Obróć zgodnie z ruchem wskazówek zegara page_rotate_ccw.title=Obracanie przeciwnie do ruchu wskazówek zegara page_rotate_ccw.label=Obróć przeciwnie do ruchu wskazówek zegara page_rotate_ccw_label=Obróć przeciwnie do ruchu wskazówek zegara hand_tool_enable.title=Włączanie narzędzia rączka hand_tool_enable_label=Włącz narzędzie rączka hand_tool_disable.title=Wyłączanie narzędzia rączka hand_tool_disable_label=Wyłącz narzędzie rączka document_properties.title=Właściwości dokumentu… document_properties_label=Właściwości dokumentu… document_properties_file_name=Nazwa pliku: document_properties_file_size=Rozmiar pliku: document_properties_kb={{size_kb}} KB ({{size_b}} b) document_properties_mb={{size_mb}} MB ({{size_b}} b) document_properties_title=Tytuł: document_properties_author=Autor: document_properties_subject=Temat: document_properties_keywords=Słowa kluczowe: document_properties_creation_date=Data utworzenia: document_properties_modification_date=Data modyfikacji: document_properties_date_string={{date}}, {{time}} document_properties_creator=Utworzony przez: document_properties_producer=PDF wyprodukowany przez: document_properties_version=Wersja PDF: document_properties_page_count=Liczba stron: document_properties_close=Zamknij # Tooltips and alt text for side panel toolbar buttons # (the _label strings are alt text for the buttons, the .title strings are # tooltips) toggle_sidebar.title=Przełączanie panelu bocznego toggle_sidebar_label=Przełącz panel boczny outline.title=Wyświetlanie zarysu dokumentu outline_label=Zarys dokumentu attachments.title=Wyświetlanie załączników attachments_label=Załączniki thumbs.title=Wyświetlanie miniaturek thumbs_label=Miniaturki findbar.title=Znajdź w dokumencie findbar_label=Znajdź # Thumbnails panel item (tooltip and alt text for images) # LOCALIZATION NOTE (thumb_page_title): "{{page}}" will be replaced by the page # number. thumb_page_title=Strona {{page}} # LOCALIZATION NOTE (thumb_page_canvas): "{{page}}" will be replaced by the page # number. thumb_page_canvas=Miniaturka strony {{page}} # Find panel button title and messages find_label=Znajdź: find_previous.title=Znajdź poprzednie wystąpienie tekstu find_previous_label=Poprzednie find_next.title=Znajdź następne wystąpienie tekstu find_next_label=Następne find_highlight=Podświetl wszystkie find_match_case_label=Rozróżniaj wielkość znaków find_reached_top=Osiągnięto początek dokumentu, kontynuacja od końca find_reached_bottom=Osiągnięto koniec dokumentu, kontynuacja od początku find_not_found=Tekst nieznaleziony # Error panel labels error_more_info=Więcej informacji error_less_info=Mniej informacji error_close=Zamknij # LOCALIZATION NOTE (error_version_info): "{{version}}" and "{{build}}" will be # replaced by the PDF.JS version and build ID. error_version_info=PDF.js v{{version}} (kompilacja: {{build}}) # LOCALIZATION NOTE (error_message): "{{message}}" will be replaced by an # english string describing the error. error_message=Wiadomość: {{message}} # LOCALIZATION NOTE (error_stack): "{{stack}}" will be replaced with a stack # trace. error_stack=Stos: {{stack}} # LOCALIZATION NOTE (error_file): "{{file}}" will be replaced with a filename error_file=Plik: {{file}} # LOCALIZATION NOTE (error_line): "{{line}}" will be replaced with a line number error_line=Wiersz: {{line}} rendering_error=Podczas renderowania strony wystąpił błąd. # Predefined zoom values page_scale_width=Szerokość strony page_scale_fit=Dopasowanie strony page_scale_auto=Skala automatyczna page_scale_actual=Rozmiar rzeczywisty page_scale_percent={{scale}}% loading_error_indicator=Błąd loading_error=Podczas wczytywania dokumentu PDF wystąpił błąd. invalid_file_error=Nieprawidłowy lub uszkodzony plik PDF. missing_file_error=Brak pliku PDF. unexpected_response_error=Nieoczekiwana odpowiedź serwera. # LOCALIZATION NOTE (text_annotation_type.alt): This is used as a tooltip. # "{{type}}" will be replaced with an annotation type from a list defined in # the PDF spec (32000-1:2008 Table 169 – Annotation types). # Some common types are e.g.: "Check", "Text", "Comment", "Note" text_annotation_type.alt=[Adnotacja: {{type}}] password_label=Wprowadź hasło, aby otworzyć ten dokument PDF. password_invalid=Nieprawidłowe hasło. Proszę spróbować ponownie. password_ok=OK password_cancel=Anuluj printing_not_supported=Ostrzeżenie: Drukowanie nie jest w pełni wspierane przez przeglądarkę. printing_not_ready=Ostrzeżenie: Dokument PDF nie jest całkowicie wczytany, więc nie można go wydrukować. web_fonts_disabled=Czcionki sieciowe są wyłączone: nie można użyć osadzonych czcionek PDF. document_colors_not_allowed=Dokumenty PDF nie mogą używać własnych kolorów: Opcja „Pozwalaj stronom stosować inne kolory” w przeglądarce jest nieaktywna.