File: pdfjs/locale/sq/viewer.properties

Recommend this page to a friend!
  Classes of Eray Akartuna   JavaScript PDF Flipbook   pdfjs/locale/sq/viewer.properties   Download  
File: pdfjs/locale/sq/viewer.properties
Role: Auxiliary data
Content type: text/plain
Description: Auxiliary data
Class: JavaScript PDF Flipbook
Browse PDF document like a book turning its pages
Author: By
Last change:
Date: 7 years ago
Size: 6,738 bytes
 

Contents

Class file image Download
# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. # Main toolbar buttons (tooltips and alt text for images) previous.title=Faqja e Mëparshme previous_label=E mëparshmja next.title=Faqja Pasuese next_label=Pasuesja # LOCALIZATION NOTE (page_label, page_of): # These strings are concatenated to form the "Page: X of Y" string. # Do not translate "{{pageCount}}", it will be substituted with a number # representing the total number of pages. page_label=Faqja: page_of=nga {{pageCount}} zoom_out.title=Zmadhim zoom_out_label=Zmadhoji zoom_in.title=Zvogëlim zoom_in_label=Zvogëloji zoom.title=Zoom print.title=Shtypje print_label=Shtypeni presentation_mode.title=Kalo te Mënyra Paraqitje presentation_mode_label=Mënyra Paraqitje open_file.title=Hapni Kartelë open_file_label=Hapeni download.title=Shkarkim download_label=Shkarkojeni bookmark.title=Pamja e tanishme (kopjojeni ose hapeni në dritare të re) bookmark_label=Pamja e Tanishme # Secondary toolbar and context menu tools.title=Mjete tools_label=Mjete first_page.title=Shkoni te Faqja e Parë first_page.label=Shkoni te Faqja e Parë first_page_label=Shkoni te Faqja e Parë last_page.title=Shkoni te Faqja e Fundit last_page.label=Shkoni te Faqja e Fundit last_page_label=Shkoni te Faqja e Fundit page_rotate_cw.title=Rrotullojeni Në Kahun Orar page_rotate_cw.label=Rrotullojeni Në Kahun Orar page_rotate_cw_label=Rrotullojeni Në Kahun Orar page_rotate_ccw.title=Rrotullojeni Në Kahun Kundërorar page_rotate_ccw.label=Rrotullojeni Në Kahun Kundërorar page_rotate_ccw_label=Rrotullojeni Në Kahun Kundërorar hand_tool_enable.title=Aktivizoni mjet dore hand_tool_enable_label=Aktivizoni mjet dore hand_tool_disable.title=Çaktivizoni mjet dore hand_tool_disable_label=Çaktivizoni mjet dore # Document properties dialog box document_properties.title=Veti Dokumenti… document_properties_label=Veti Dokumenti… document_properties_file_name=Emër kartele: document_properties_file_size=Madhësi kartele: document_properties_kb={{size_kb}} KB ({{size_b}} bajte) document_properties_mb={{size_mb}} MB ({{size_b}} bajte) document_properties_title=Titull: document_properties_author=Autor: document_properties_subject=Subjekt: document_properties_keywords=Fjalëkyçe: document_properties_creation_date=Datë Krijimi: document_properties_modification_date=Datë Ndryshimi: document_properties_date_string={{date}}, {{time}} document_properties_creator=Krijues: document_properties_producer=Prodhues PDF-je: document_properties_version=Version PDF-je: document_properties_page_count=Numër Faqesh: document_properties_close=Mbylle # Tooltips and alt text for side panel toolbar buttons # (the _label strings are alt text for the buttons, the .title strings are # tooltips) toggle_sidebar.title=Shfaqni/Fshihni Anështyllën toggle_sidebar_label=Shfaqni/Fshihni Anështyllën outline.title=Shfaq Përvijim Dokumenti outline_label=Shfaq Përvijim Dokumenti attachments.title=Shfaq Bashkëngjitje attachments_label=Bashkëngjitje thumbs.title=Shfaq Miniatura thumbs_label=Miniatura findbar.title=Gjej në Dokument findbar_label=Gjej # Thumbnails panel item (tooltip and alt text for images) # LOCALIZATION NOTE (thumb_page_title): "{{page}}" will be replaced by the page # number. thumb_page_title=Faqja {{page}} # LOCALIZATION NOTE (thumb_page_canvas): "{{page}}" will be replaced by the page # number. thumb_page_canvas=Miniaturë e Faqes {{page}} # Context menu first_page.label=Kalo te Faqja e Parë last_page.label=Kalo te Faqja e Fundit page_rotate_cw.label=Rrotulloje Në Kahun Orar page_rotate_ccw.label=Rrotulloje Në Kahun Antiorar # Find panel button title and messages find_label=Gjej: find_previous.title=Gjeni hasjen e mëparshme të togfjalëshit find_previous_label=E mëparshmja find_next.title=Gjeni hasjen pasuese të togfjalëshit find_next_label=Pasuesja find_highlight=Theksoji të gjitha find_match_case_label=Siç është shkruar find_reached_top=U mbërrit në krye të dokumentit, vazhduar prej fundit find_reached_bottom=U mbërrit në fund të dokumentit, vazhduar prej kreut find_not_found=Nuk u gjet togfjalëshi # Error panel labels error_more_info=Më Tepër të Dhëna error_less_info=Më Pak të Dhëna error_close=Mbylle # LOCALIZATION NOTE (error_version_info): "{{version}}" and "{{build}}" will be # replaced by the PDF.JS version and build ID. error_version_info=PDF.js v{{version}} (build: {{build}}) # LOCALIZATION NOTE (error_message): "{{message}}" will be replaced by an # english string describing the error. error_message=Mesazh: {{message}} # LOCALIZATION NOTE (error_stack): "{{stack}}" will be replaced with a stack # trace. error_stack=Stack: {{stack}} # LOCALIZATION NOTE (error_file): "{{file}}" will be replaced with a filename error_file=Kartelë: {{file}} # LOCALIZATION NOTE (error_line): "{{line}}" will be replaced with a line number error_line=Rresht: {{line}} rendering_error=Ndodhi një gabim gjatë riprodhimit të faqes. # Predefined zoom values page_scale_width=Gjerësi Faqeje page_scale_fit=Sa Nxë Faqja page_scale_auto=Zoom i Vetvetishëm page_scale_actual=Madhësia Faktike # LOCALIZATION NOTE (page_scale_percent): "{{scale}}" will be replaced by a # numerical scale value. page_scale_percent={{scale}}% # Loading indicator messages # LOCALIZATION NOTE (error_line): "{{[percent}}" will be replaced with a percentage loading_error_indicator=Gabim loading_error=Ndodhi një gabim gjatë ngarkimit të PDF-së. invalid_file_error=Kartelë PDF e pavlefshme ose e dëmtuar. missing_file_error=Kartelë PDF që mungon. unexpected_response_error=Përgjigje shërbyesi e papritur. # LOCALIZATION NOTE (text_annotation_type.alt): This is used as a tooltip. # "{{type}}" will be replaced with an annotation type from a list defined in # the PDF spec (32000-1:2008 Table 169 – Annotation types). # Some common types are e.g.: "Check", "Text", "Comment", "Note" text_annotation_type.alt=[Nënvizim {{type}}] password_label=Jepni fjalëkalimin që të hapet kjo kartelë PDF. password_invalid=Fjalëkalim i pavlefshëm. Ju lutemi, riprovoni. password_ok=OK password_cancel=Anuloje printing_not_supported=Kujdes: Shtypja nuk mbulohet plotësisht nga ky shfletues. printing_not_ready=Kujdes: PDF-ja nuk është ngarkuar plotësisht që ta shtypni. web_fonts_disabled=Shkronjat Web janë të çaktivizuara: i pazoti të përdorë shkronja të trupëzuara në PDF. document_colors_disabled=Dokumenteve PDF nuk u është lejuar të përdorin ngjyrat e veta: 'Lejoji faqet t'i zgjedhin vetë ngjyrat', te shfletuesi, është e çaktivizuar.